​​​​​​​​
កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ នៅសវភក (Bachelor Programs Of Royal University of Agriculture)  

បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម (Bachelor Degree in Agriculture Science)

 

បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ  (Bachelor Degree in Animal Science)

 

បរិញ្ញាបត្រ វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ (Bachelor Degree in Veterinary Medicine)

 

បរិញ្ញាបត្រ ព្រៃឈើ (Bachelor Degree in Forestry)

 

បរិញ្ញាបត្រ ជលផល និងវារីវប្បកម្ម (Bachelor Degree in Fisheries and Aquaculture)

 

បរិញ្ញាបត្រ វិស្វកម្មប្រព័ន្ធជីវកសិកម្ម (Bachelor Degree in Agricultural Biosystems Engineering)

 

បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (Bachelor Degree in Agricultural Economic & Rural Development)

 

បរិញ្ញាបត្រ កសិឧស្សាហកម្ម (Bachelor Degree in Agro-Industry)

 

បរិញ្ញាបត្រ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី (Bachelor Degree in Land management & Land Administration)

 

បរិញ្ញាបត្រ អប់រ៉ និងសារគមនាគមន៍កសិកម្ម (Bachelor Degree in Agricultural Education and Communication)

 

 សម្រាប់ព័ត៌មានសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA)
សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចចូលទៅក្នុងឆាណេលតេលេក្រាមៈ
https://t.me/+cUcojsufOxw2Yjg1

ឬទំនាក់ទំនងទៅតេលេក្រាមណាមួយដូចខាងក្រោម៖

https://t.me/srengsreyoun

https://t.me/+85511967877

https://t.me/srengsreyoun

https://t.me/prince_limkang

 
other information contact info@rua.edu.kh