​​​​​​​​

លោកបណ្ឌិត ង៉ោ ប៉េងប៊ុន - Dr. NGOR Peng Bun

ព្រឹទ្ធបុរស - Dean

Qualifications

 • PhD in Agronomical and Ecological Sciences, specialized in Ecology, Biodiversity and Evolution, University of Toulouse, France
 • M.Sc. in Environmental Management and Development, ANU, Australia
 • M.Sc. in Information Management, AIT, Thailand
 • B.Sc. in Fisheries (First Class), RUA, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ហួត វុត្ថា - Mr. HOUT Vutha

ព្រឹទ្ធបុរសរង - Vice Dean

Qualifications

- M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Resources Environment, Royal University of Agriculture, Cambodia.

- B.Sc. in Fisheries, Royal University of Agriculture, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក សេង សំផល - Mr. SENG Samphal

ព្រឹទ្ធបុរសរង - Vice Dean

Qualifications

- M.Sc. in Aquatic Resources Management, Deakin University, Warrnambool Campus, Australia.

- Attended MBA program, Otago Uni, NZ.

- B.Sc. in Fisheries, Royal University of Agriculture, Phnom Penh, Cambodia.

Personal Profile

​​​​​​​​

លោកស្រី ហ៊ល ថារីន - Mrs. HOLL Tharine

ព្រឹទ្ធបុរសរង - Vice Dean

Qualifications

- M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Resources Environment, Royal University of Agriculture, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ទិត សារ៉ា - Mr. TITH Sara

ព្រឹទ្ធបុរសរង - Vice Dean

Qualifications

- M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Resources Environment, Royal University of Agriculture, Cambodia

- B.Sc. in Fisheries Exploitation, Nha Trang Fisheries Faculty, Vietnam

 

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ម៉ែន សុខា - Mr. MEN Sokha

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ - Head of Aquatic Product Technology Department

Qualifications

- M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Resources Environment, Royal University of Agriculture, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក គា គឹមអេង - Mr. KEA Kim Eng

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ - Head of Aquaculture Department

Qualifications

- M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Environment Management, Royal University of Agriculture, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ហុក សែនសម្ភា - Mr. HOK Sen Samphea

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ - Head of Aquatic Biology and Environment Department

Qualifications

- M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Environment Management, Royal University of Agriculture, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោកស្រី ឆុំ វិចារ - Mrs. CHHOM Vichar

អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ - Deputy Head of Capture Fisheries and Products Department

Qualifications

- M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development, Royal University of Agriculture, Cambodia

 

Personal Profile

​​​​​​​​

លោកស្រី តាន់ សុខុម - Mrs. TAN Sokhom

គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម - Lecturer

Qualifications

 • M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Resources Environment, Royal University of Agriculture, Cambodia

 

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក សុត វិធន់ - Mr. SOTH Vithun

គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម និងអ្នកស្រាវជ្រាវ - Lecturer & Researcher

Qualifications

 • M.Sc. in Natural Resource Management, Royal University of Agriculture​, Cambodia
 • B.Sc. in Fisheries, Royal University of Agriculture, Cambodia

 

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ឈួយ សំអុល - Mr. CHHUOY Samol

គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម និងអ្នកស្រាវជ្រាវ - Lecturer & Researcher

Qualifications

 • Ph.D candidate in Applied Ecology and Management, RUPP, Cambodia
 • M.Sc. in Biodiversity Conservation, RUPP, Cambodia
 • B.Sc. in Fisheries, RUA, Cambodia

 

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក អ៊ុយ សុភ័ណ្ឌ - Mr. UY Sophorn

គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម និងអ្នកស្រាវជ្រាវ - Lecturer & Researcher

Qualifications

 • Ph.D candidate in Applied Ecology and Management, RUPP, Cambodia
 • M.Sc. in Biodiversity Conservation, RUPP, Cambodia
 • B.Sc. in Fisheries, RUA, Cambodia
 • B.A. in Teaching English, Western University, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ពិន កក្កដា - Mr. PIN Kakada

បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា - Contract Staff

Qualifications

 • Ph.D candidate in Applied Ecology and Managment, RUPP, Cambodia
 • M.Sc. in Biodiversity Conservation, RUPP, Cambodia
 • B.Sc. in Biology, RUPP, Cambodia

 

Personal Profile

​​​​​​​​

កញ្ញា ឈន សុខសាន - Ms. CHHORN Soksan

បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា - Contract Staff

Qualifications

 • Ph.D candidate in Agricultural Science, RUA, Cambodia
 • M.Sc. in Biodiversity Conservation, RUPP, Cambodia
 • B.Sc. in Biology, RUPP, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

កញ្ញា ស៊ឹម សុធារិទ្ធ - Ms. SOEM Sothearith

បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា - Contract Staff

Qualifications

 • M.Sc. in Biodiversity Conservation, RUPP, Cambodia
 • B.Sc. in Biology, RUPP, Cambodia

Personal Profile

​​​​​​​​

កញ្ញា ស៊ុប មិចតា​ - Ms. SUP Mecta

បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា - Contract Staff

Qualifications

 • M.Sc. in Biodiversity Conservation, RUPP, Cambodia.
 • B.Sc. in Biology, RUPP, Cambodia.

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក គី វណ្ណារិទ្ធ - Mr. KY Vannarith

គ្រូបង្រៀនក្រៅ - External Lecturer

Qualifications

 • M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Resources Environment, RUA, Cambodia
 • B.Sc. in Fisheries, Vietnam

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ខាន់ ចន្ទតារា - Mr. KHAN Chan Dara

គ្រូបង្រៀនក្រៅ - External Lecturer

Qualifications

 • M.Sc. in Fisheries and Allied Aquaculture, Auburn University, Auburn, Alabama, USA

 

Personal Profile

​​​​​​​​

លោក ហួត គង់ហ៊ាង - Mr. HOUT Kong Heang

គ្រូបង្រៀនក្រៅ - External Lecturer

Qualifications

 • Master in Business Administration (MBA)

 

Personal Profile