ឱកាសការងារជាជំនួយការ ចំនួន ០១ កន្លែង សម្រាប់ជំនួយការរដ្ឋបាលគម្រោង កែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

 

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការចំនួន ០១ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការគម្រោង Project Administrative Assistant

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបញ្ជូន CV letter   CV  diploma.. មកកាន់អ៊ីមែល heippr@rua.edu.kh cc: nsopheap@rua.edu.kh,  schandareach@rua.edu.kh  យូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣

ព៌តមានលំអិតសូមអានបន្ថែមនៅក្នុងតួនាទីភារកិច្ច ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល schandareach@rua.edu.kh  061 467 363