ឱកាសការងារជាជំនួយការ ចំនួន 2 កន្លែង សម្រាប់គម្រោង កែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការចំនួន 2 រូបដើម្បីបំពេញការងារដូចខាងក្រោម៖

១) ជំនួយការគម្រោង Partnership Program Assistant” For Partnership Project: Enhancing the Graduate Programs at Royal University of Agriculture, Cambodia

២) ជំនួយការគម្រោងស្រាវជ្រាវ Assistant for Business Incubation Promotion

 

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបញ្ជូន CV letter CV diploma.. មកកាន់អ៊ីមែល heippr@rua.edu.kh cc: nsopheap@rua.edu.kh, schandareach@rua.edu.kh យូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី 08 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

ព៌តមានលំអិតសូមអានបន្ថែមនៅក្នុងតួនាទីភារកិច្ច ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល schandareach@rua.edu.kh Telegram Number 061 467 363