ឱកាសការងារជាជំនួយការ ចំនួន ០១ កន្លែង សម្រាប់ជំនួយការគណនេយ្យ (Project-Accountant Assistant) គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការចំនួន ០១ រូបដើម្បីបំពេញការងារ
១) ជំនួយការមួយរូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការគម្រោង Project-Accountant Assistant
មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបញ្ជូន CV letter CV diploma.. មកកាន់អ៊ីមែល heippr@rua.edu.kh cc: nsopheap@rua.edu.kh, schandareach@rua.edu.kh យូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២
ព៌តមានលំអិតសូមអានបន្ថែមនៅក្នុងតួនាទីភារកិច្ច ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល schandareach@rua.edu.kh 061 467 363

Detail attached