ឱកាសការងារជាជំនួយការ ចំនួន ពីរ កន្លែង សម្រាប់ជំនួយការរដ្ឋបាលគម្រោង កែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការចំនួនពីរ រូបដើម្បីបំពេញការងារដូចខាងក្រោម៖


១) ជំនួយការមួយរូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការគម្រោង Project Administrative Assistant

២) ជំនួយការមួយរូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការគម្រោង Monitoring and Evaluation Assistant

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបញ្ជូន CV letter   CV  diploma.. មកកាន់អ៊ីមែល heippr@rua.edu.kh cc: nsopheap@rua.edu.kh,  schandareach@rua.edu.kh  យូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២

ព៌តមានលំអិតសូមអានបន្ថែមនៅក្នុងតួនាទីភារកិច្ច ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល schandareach@rua.edu.kh  061 467 363

1. Project Administrative Assistant

2. Monitoring and Evaluation Assistant