សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការចំនួន ០១ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការ អនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវ (SGA09) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់កត់ត្រាប្រភេទតិណាល័យ និងការអភិរក្សប្រភេទរុក្ខជាតិដើមនៅកម្ពុជា
មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបញ្ជូន CV letter CV diploma.. មកកាន់អ៊ីមែល heippr@rua.edu.kh cc: nsopheap@rua.edu.kh, schandareach@rua.edu.kh យូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២
ព៌តមានលំអិតសូមអានបន្ថែមនៅក្នុងតួនាទីភារកិច្ច ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល schandareach@rua.edu.kh 061 467 363

Detail announcement