ឱកាសការងារជាជំនួយការ ចំនួន បីកន្លែង សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវ និងជំនួយការភាពជាដៃរគូ នៃគម្រោង កែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា ត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការចំនួនបីរូបដើម្បីបំពេញការងារដូចខាងក្រោម៖


១) ជំនួយការមួយរូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការ អនុវត្តភាពជាដៃគូររវាង សាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និង សាលាក្រោយឧត្តមនៃ  University of the Philippine Los Banos, Phlippine 

ដើម្បីពង្រឹងការគុណភាពបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

២) ជំនួយការមួយរូប ដើម្បីបំពេញការងារជាជំនួយការ អនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវ (SGA02) សិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនសុវត្តិភាព និងគុណភាព​អាហាផ្អាប់

៣) ជំនួយការមួយរូប ដើម្បី បំពេញការងារជាជំនួយការ អនុវត្តគម្រោង ស្រាវជ្រាវ (SGA5) សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការផលិតពូជរុក្ខជាតិតាមរយៈជីវបច្ចេកវិទ្យា

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបញ្ជូន CV letter   CV  diploma.. មកកាន់អ៊ីមែល heippr@rua.edu.kh cc: nsopheap@rua.edu.kh,  schandareach@rua.edu.kh  យូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

ព៌តមានលំអិតសូមអានបន្ថែមនៅក្នុងតួនាទីភារកិច្ច ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល schandareach@rua.edu.kh  061 467 363

1 ToR PA GS assistant

2 ToR SGA 02 Assitant

3 ToR SGA 05 Assistant